بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی برای مسافرت های خارج از کشور در نظر گرفته شده است و بیمه گذاران در این نوع بیمه تحت پوشش خدمات درمانی قرار می گیرند و بیمه گذار موظف است طبق تعهدات ذکر شده در قرارداد خسارت های ناشی از حادثه، صدمات بدنی، فقدان و یا تاخیر بار بیماری را به مسافران خارج از کشور بپردازند.

چرا بیمه مسافرتی
برای حفظ آرامش و امنیت مسافران به تمام مسافران خارج از کشود توصیه می شود که بیمه مسافرتی تهیه کنند، چرا که در صورت بروز مشکل و یا حادثه هزینه های متعاقب به عهده بیمه گذار خواهد بود و نیازی نیست مسافر در خارج از کشور هزینه های گزافی را به علت بیماری و یا بروز حادثه پرداخت نمایید.

پوشش های بیمه مسافرتی
بیمه های مسافرتی معمولا موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهند

تامین هزینه بیماری: هزینه درمانی، بستری شدن و هزینه دارو
هزینه انتقال جسد در صورت فوت بیمه شده
هزینه های داندانپزشکی
استرداد بار بیمه شده در صورت گم شدن بار